Inwentaryzacja obiektów i przyłączy

Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz wszystkie urządzenia podziemne (np. przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne) po ich wybudowaniu, a przed oddaniem do użytkowania wymagają wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.Inwentaryzacja ta ma zazwyczaj postać mapy z uwidocznionymi nowo wybudowanymi budynkami lub obiektami budowlanymi. W przypadku inwentaryzacji urządzeń podziemnych na inwentaryzacji znajduje się również informacja o zgodności z uzgodnionym wcześniej projektem ZUD. Dokumentacja powykonawcza jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, ponieważ dostarcza  pełnej informacji do wniesienia zmian  na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.